Thursday, February 22, 2018

tác phẩm Michael Jackson

tác phẩm Michael Jackson từ kim loại dát mỏng
Tượng David, một tác phẩm được phỏng theo nguyên tác của Michelangelo được làm từ hàng trăm miếng kim loại dát mỏng.
- Advertisement -

Gần Đây Nhất