Thursday, February 22, 2018

Sara Seager

NASA công bố phát hiện ra BẢY hành tinh có thể có sự sống chỉ trong MỘT hệ sao duy nhất - 1
Trappist-1G
trappist-1 System
- Advertisement -

Gần Đây Nhất