Monday, February 19, 2018
Trang chủ Paris 100 năm trước 13 Paris - Ngày giải phóng thủ đô Paris tại quảng trường l’Hôtel de Ville

13 Paris – Ngày giải phóng thủ đô Paris tại quảng trường l’Hôtel de Ville

Quảng trường Vendôme năm 1871
Hitler tiến qua Khải Hoàn Môn năm 1940
- Advertisement -

Gần Đây Nhất