Tuesday, February 20, 2018

2 người bạn già.

Bill Gates và Steve Jobs
Steve Jobs và Bill Gates tại All Things D 2007
Bill Gates - Steve Jobs, hơn nữa đời tình bạn, tình thù và những câu chuyện chưa bao giờ kể.
- Advertisement -

Gần Đây Nhất