Wednesday, February 21, 2018

Apple II

Bill Gates và Steve Jobs
Thời kỳ trứng nước của Microcomputer
Bill Gates - Steve Jobs, hơn nữa đời tình bạn, tình thù và những câu chuyện chưa bao giờ kể.
- Advertisement -

Gần Đây Nhất