Tuesday, February 20, 2018

Bill Gates – Steve Jobs

Bill Gates và Steve Jobs
Bill Gates - Steve Jobs, hơn nữa đời tình bạn, tình thù và những câu chuyện chưa bao giờ kể.
Bill Gates tham gia vào một trò chơi trong sự kiện nội bộ của Macintosh. Steve Jobs dẫn chương trình.
- Advertisement -

Gần Đây Nhất