Wednesday, February 21, 2018
Trang chủ Tình bạn – Tình thù giữa Bill Gates và Steve Jobs Bill Gates tham gia vào một trò chơi trong sự kiện nội bộ của Macintosh. Steve Jobs dẫn chương trình.

Bill Gates tham gia vào một trò chơi trong sự kiện nội bộ của Macintosh. Steve Jobs dẫn chương trình.

Bill Gates và Steve Jobs
Bill Gates - Steve Jobs
demo của Windows tại Comdex 1983.
- Advertisement -

Gần Đây Nhất