Monday, February 19, 2018

demo của Windows tại Comdex 1983.

Bill Gates và Steve Jobs
Bill Gates tham gia vào một trò chơi trong sự kiện nội bộ của Macintosh. Steve Jobs dẫn chương trình.
Bill Gates - Steve Jobs, hơn nữa đời tình bạn, tình thù và những câu chuyện chưa bao giờ kể.
- Advertisement -

Gần Đây Nhất