Monday, February 19, 2018
Trang chủ Tình bạn – Tình thù giữa Bill Gates và Steve Jobs Jobs, Gates và nhà sáng lập Adobe, John Warnock tại Seybold 1989.

Jobs, Gates và nhà sáng lập Adobe, John Warnock tại Seybold 1989.

Bill Gates và Steve Jobs
Steve Jobs tại NeXT Inc.
Một trong số rất ít lần Jobs và Gates xuất hiện cùng nhau trong thời kỳ NeXT.
- Advertisement -

Gần Đây Nhất