Thursday, February 22, 2018

Steve Jobs tại NeXT Inc.

Bill Gates và Steve Jobs
Bill Gates - Steve Jobs, hơn nữa đời tình bạn, tình thù và những câu chuyện chưa bao giờ kể.
Jobs, Gates và nhà sáng lập Adobe, John Warnock tại Seybold 1989.
- Advertisement -

Gần Đây Nhất